مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:اسلامی فر
نخصص ها:فقه و اصول